Tytuł i Odznaka Drużyny Grunwaldzkiej to prestiżowe wyróżnienie dla jednostek harcerskich, które w ramach swojej śródrocznej pracy prowadzą ciekawe działania z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

Tytuł i Odznakę Grunwaldzką mogą zdobywać drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, gromady zuchowe, kręgi instruktorskie i kręgi starszyzny, a także szczepy i hufce.

Zdobywanie Tytułu i Odznaki polega na wykonaniu przez drużynę w ciągu roku harcerskiego kilku zadań programowych.

Po wykonaniu zadań drużyna sporządza kronikę ich realizacji, a Rada Wspólnoty opiniuje wykonane zadania i kieruje wniosek do Naczelnika ZHP. Tytuł i Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej Naczelnik ZHP przyznaje rozkazem, a podczas uroczystego apelu na Polu Bitwy wręcza metalowe odznaki, nabijane na drzewce proporców.

Od tego momentu drużyna jest członkiem Wspólnoty, może umieścić określenie „Grunwaldzka” w swojej nazwie. Jej członkowie noszą na prawej kieszeni munduru plakietki Wspólnoty i wyróżniki drużyny grunwaldzkiej i mogą zdobywać grunwaldzkie sprawności oraz Znak Zawiszy

Zasady zdobywania Tytułu i Odznaki Grunwaldzkiej

Zadania grunwaldzkie powinny stać się kanwą rocznego planu pracy drużyny oraz inspiracją do zdobywania kolejnych stopni harcerskich i instruktorskich, sprawności, znaków służb i odznak specjalistycznych.

We wszystkich przypadkach określenie „drużyna” odnosi się do wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych.

Poziom realizowanych zadań powinien odpowiadać psychofizycznym możliwościom
i wiekowi harcerzy, zdobywających odznakę.

Drużyna zdobywająca Tytuł po raz pierwszy realizuje następujące zadania obowiązkowe:

1) „Turniej Grunwaldzki”,
2) „Grunwaldzki Zwiad”,
3) „Jak na Zawiszy”
4) zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego*.

Szczegółowy opis zadań 1-3 znajduje się w Skarbcu Zadań Grunwaldzkich

Drużyna zdobywająca Tytuł po raz drugi i kolejny powinna wykonać po jednym zadaniu z trzech bloków czyli:
1) jedno zadanie z bloku „Wczoraj”
2) jedno zadanie z bloku „Dziś”
3) jedno zadanie z bloku „Jutro”

oraz
4) zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego*.

Zwracamy uwagę, iż dla gromad zuchowych, które zdobywają Tytuł po raz drugi i kolejny, opracowano trochę inne zadania, dostosowane do ich możliwości i zainteresowań.

UWAGA!
* Zadanie na rzecz Zlotu powinno być przez drużynę zrealizowane również wówczas, kiedy nie może ona w danym roku dotrzeć na Zlot (wówczas szczególnie zaleca się wykonanie zadań związanych z promocją Zlotu oraz wystrojem miasteczka zlotowego).

 

Kronikę wykonania zadań grunwaldzkich należy przesłać na adres [email protected] w terminie do 5 maja. Wcześniej warto się zapoznać z zasadami przygotowania kroniki

Warunkiem nadania Tytułu Grunwaldzkiego jednostce zdobywającej go po raz pierwszy jest udział co najmniej reprezentacji tej jednostki w Zlocie Grunwaldzkim.

Harcerzom wstępującym do drużyny grunwaldzkiej o stażu dłuższym niż jeden rok należy umożliwić realizację zadań odpowiadających treściom programowym „Turnieju Grunwaldzkiego”, „Grunwaldzkiego Zwiadu” i zadania „Jak na Zawiszy”.

Zdobywanie Tytułu i „Odznaki Grunwaldzkiej” można łączyć z programami i propozycjami programowymi hufców, chorągwi i Związku.

W toku realizacji zadań należy stosować elementy metodyki stosowanej do wieku harcerzy, korzystając z instrumentów metodycznych, takich jak: stopnie, gwiazdki, sprawności, znaki służb, projekty starszoharcerskie, odznaki specjalistyczne, a także z realizacją prób na stopnie instruktorskie.

Drużyny próbne mogą przystępować do współzawodnictwa grunwaldzkiego, ale Tytuł Drużyny Grunwaldzkiej będzie im nadany tylko pod warunkiem, że najpóźniej do 5 maja odpowiedni komendant wyda rozkaz, w którym poinformuje o pomyślnym zakończeniu przez drużynę okresu próbnego.

Jednostki organizacyjne wyższego rzędu niż drużyna mogą ubiegać się o Tytuł i Odznakę Grunwaldzką na następujących zasadach:

– kręgi instruktorskie– jeśli swoim działaniem upowszechniają w wymiernym zakresie problematykę grunwaldzką w środowisku działania oraz współuczestniczą w organizacji Zlotu Grunwaldzkiego;

– szczepy, związki drużyn– jeśli wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w jego skład zdobyły Tytuł i „Odznakę Grunwaldzką”.

Kręgi instruktorskie, szczepy i związki drużyn spełniające powyższe warunki powinny złożyć „Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich” pisemne meldunki wraz z uzasadnieniem, do 5 maja każdego roku.